MAHBUBA
ELHAM
MAQSOODI

WHAT DO YOU CALL YOUR FEAR?
2014, 80x55cm
mouth-blown glass, handpainted, fired, laminated
Photo: Matthias Haslauer

CONTACT
Dr. Mahbuba Elham Maqsoodi
Postfach 45 04 12, 80904 Munich